10. Sınıf Fizik Müfredatı ve Konular 2017-2018

1. Ünite ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA
10.1.1. ELEKTRİK AKIMI POTANSİYEL FARK VE DİRENÇ
10.1.1.1. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar.
a. Elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramının açıklanması sağlanır.
b. Katı, sıvı ve gazlarda elektrik akımının iletimine değinilir.
10.1.1.2. Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri belirler.
a. Öğrencilerin, değişkenleri deney veya simülasyonlarla belirlemeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin, katı bir iletkenin direnci için matematiksel model çıkarmaları sağlanır, hesaplamalara girilmez.
c. İletken direncinin sıcaklığa bağlı değişimine ve renk kodlarıyla direnç okuma işlemlerine girilmez.
10.1.2. ELEKTRİK DEVRELERİ
10.1.2.1. Akım, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi açıklar.
a. Öğrencilerin, basit devreler üzerinden deney yaparak akım, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkinin matematiksel modelini çıkarmaları sağlanır.
b. Elektrik devrelerinde eşdeğer direnç, direnç, potansiyel farkı ve elektrik akımı ile ilgili hesaplamalar yapılması sağlanır.
10.1.2.2. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar.
a. Öğrencilerin, deney veya simülasyonlarla üreteçlerin bağlanma şekillerini incelemeleri ve tükenme sürelerini karşılaştırmaları sağlanır.
b. Üreteçlerin iç dirençleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
c. Öğrencilerin, üretecin keşfi üzerine deneyler yapan bilim insanları Galvani ve Volta’nın bakış açılarını karşılaştırmaları sağlanır.
10.1.2.3. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.
a. Öğrencilerin, mekanik enerji ve güç kavramları ile ilişki kurmaları sağlanır.
b. Bir direncin birim zamanda harcadığı elektrik enerjisi ile ilgili hesaplamalar dışında matematiksel işlemlere girilmez.
c. Öğrencilerin, ısı, iş, mekanik enerji ve elektrik enerjisinin birbirine dönüşümünü açıklamaları sağlanır.
ç. Öğrencilerin, elektrik enerjisinin yeni kullanım alanlarına örnekler vermesi sağlanır.
10.1.2.4. Elektriğin oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.
10.1.3. MIKNATIS VE MANYETİK ALAN
10.1.3.1. Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar.
a. Öğrencilerin, deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alanı incelemeleri sağlanır.
b. Mıknatısların, manyetik alan kuvvet çizgileri hakkında bilgi verilir.
c. Mıknatısların, itme-çekme kuvvetleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
10.1.4. AKIM VE MANYETİK ALAN
10.1.4.1. Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder.
a. Öğrencilerin, deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alanı etkileyen değişkenleri belirlemeleri sağlanır.
b. Elektromıknatısların kullanım alanlarına örnekler verilmesi sağlanır.
c. Manyetik alan şiddeti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez ve manyetik alan yönü ile ilgili problemler çözülmez.
ç. Yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanlarda oluşan manyetik alanın canlılar üzerindeki etkilerine değinilir.
10.1.4.2. Dünya’nın oluşturduğu manyetik alanının sebeplerini ve sonuçlarını açıklar.
a. Öğrencilerin, pusula ile yön bulmaları sağlanır.
b. Arılar, göçmen kuşlar, bakteriler, bazı büyükbaş hayvanlar gibi canlıların yerin manyetik alanından yararlanarak yön buldukları belirtilir.
10.1.4.3. Belirlediği günlük yaşam problemi için manyetik alandan yararlanarak çözüm önerisi üretir.

2. Ünite BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
10.2.1. BASINÇ
10.2.1.1. Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar.
a. Öğrencilerin, günlük hayattan basıncın hayatımıza etkilerine örnekler vermeleri sağlanır. Basıncın hâl değişimine etkileri vurgulanır.
b. Katı ve durgun sıvı basıncı ve basınç kuvveti ile ilgili hesaplamalar yapılır. Basınç ile ilgili birim çevirme işlemlerine ve eğimli zeminlerde katı basıncına girilmez.
c. Toriçelli deneyi açıklanır ve kılcallık ile farkı belirtilir.
ç. Basınç etkisiyle çalışan ölçüm aletlerinden barometre, altimetre, manometre ve batimetre hakkında bilgi verilir.
d. Gaz basıncında ve Pascal Prensibi’nde matematiksel işlemlere girilmez.
e. El Cezeri’nin sıvıların basınç kuvvetinden yararlanarak yürüttüğü hidrostatik denge ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verilir.
10.2.1.2. Akışkanlarda akış hızı ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar.
a. Deneyler veya simülasyonlardan yararlanılarak kesit alanı, basınç ve akışkan hızı arasında bağlantı kurulması sağlanır.
b. Bernoulli İlkesinin günlük yaşam örnekleri (çatıların uçması, şemsiyenin ters çevrilmesi, rüzgârlı havalarda kapıların sert kapanması gibi) üzerinden açıklanması sağlanır.
c. Bernoulli İlkesiyle ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
ç. Günlük hayatta akışkan basıncının sağlayabileceği kolaylıklar (uçakların uçması gibi) ve olumsuz etkilerine karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirleri (yüksek hızla hareket eden araçlara yaklaşılmaması gibi) vurgulanır.
d. Tansiyonun damarlardaki kan basıncı olduğu vurgulanarak öğrencilerin tansiyon aletinin çalışma prensibini araştırmaları sağlanır.
10.2.2. KALDIRMA KUVVETİ
10.2.2.1. Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar.
a. Archimedes İlkesi açıklanır. Archimedes İlkesi verilirken askıda kalma ve yüzme durumunda kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına büyüklük olarak eşit olduğu vurgulanır.
b. Kaldırma kuvveti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
10.2.2.2. Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük yaşam problemine kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesini kullanarak çözüm önerisi üretir.

3. Ünite DALGALAR
10.3.1. DALGALAR
10.3.1.1. Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar.
a. Deney veya simülasyonlarla kavramların açıklanması sağlanır.
b. Periyot ve frekans kavramlarının birbiriyle ilişkilendirilmesi ve matematiksel model oluşturulması sağlanır. Matematiksel işlemlere girilmez.
c. Dalganın ilerleme hızı, dalga boyu ve frekans kavramları arasındaki matematiksel model oluşturulur. Matematiksel işlemlere girilmez.
ç. Dalganın ilerleme hızının ortama, frekansın kaynağa bağlı olduğu vurgulanır.
10.3.1.2. Dalgaları taşıdığı enerji ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır.
Öğrencilerin dalga çeşitlerine günlük hayattan örnekler vermeleri sağlanır.
10.3.2. YAY DALGASI
10.3.2.1. Atma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı açıklar.
a. Atmanın temel fizik kavramı olmadığı sadece dalgaların özelliklerini incelemek için oluşturulduğu vurgulanır.
b. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak atma ve periyodik dalgayı incelemeleri sağlanır.
10.3.2.2. Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder.
a. Öğrencilerin gergin bir yayda oluşturulan atmanın ilerleme hızının bağlı olduğu değişkenleri açıklaması sağlanır. Atmanın ilerleme hızı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
b. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak atmaların sabit ve serbest uçtan yansımalarını incelemeleri sağlanır.
c. Bir ortamdan başka bir ortama geçerken yansıyan ve iletilen atmaların özellikleri üzerinde durulur.
ç. Öğrencilerin iki atmanın karşılaşması durumunda meydana gelebilecek olayları gözlemlemesi sağlanır.
10.3.3. SU DALGASI
10.3.3.1. Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar.
10.3.3.2. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder.
a. Öğrencilerin, deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak su dalgalarının yansıma hareketlerini çizmeleri sağlanır.
b. Doğrusal su dalgalarının doğrusal ve parabolik engellerden yansıması dikkate alınır.
c. Dairesel su dalgalarının doğrusal engelden yansıması dikkate alınır, parabolik engelden yansıması dikkate alınmaz.
10.3.3.3. Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder.
a. Öğrencilerin, deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak su dalgalarının kırılma hareketlerini çizmeleri sağlanır.
b. Dairesel su dalgalarının kırılmasından bahsedilmez.
10.3.3.4. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.
a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla derinliğin dalganın hızına etkisini incelemeleri ve dalga boyundaki değişimi gözlemlemeleri sağlanır.
b. Ortam değiştiren su dalgalarının dalga boyu ve hız değişimi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
c. Stroboskobun dalga boyu ölçümünde kullanıldığından bahsedilir, matematiksel işlemlere girilmez.
10.3.4. SES DALGASI
10.3.4.1. Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları açıklar.
a. Yükseklik, şiddet, tını, rezonans ve yankı kavramları ile sınırlı kalınır.
b. Vızıltı ve uğultu kavramlarına değinilir.
c. Ses kirliliği ve gürültü kavramlarına değinilir.
ç. Farabi’nin ses dalgaları ile ilgili çalışmalarına değinilir.
10.3.4.2. Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir.
10.3.4.3. Kapalı bir mekânın akustik özelliklerini düzenlemek için önerilerde bulunur.
a. Çeşitli mimari yapıların akustik özelliklerine örnekler verilir.
b. Mimar Sinan’ın eserlerinde uyguladığı akustik özelliklere değinilir.
10.3.5. DEPREM DALGASI
10.3.5.1. Deprem dalgasını tanımlar.
a. Depremin büyüklüğü ve şiddeti ile ilgili bilgi verilir.
b. Depremlerde dalga çeşitlerine girilmez.
10.3.5.2. Deprem kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik çözüm önerileri geliştirir.

4. Ünite OPTİK
10.4.1. AYDINLANMA
10.4.1.1. Işığın doğasını açıklayan teorileri ifade eder.
10.4.1.2. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti arasında ilişki kurar.
a. Deney yaparak veya simülasyonlarla aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti, ışık akısı arasında ilişki kurulur.
b. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
10.4.2. GÖLGE
10.4.2.1. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar.
a. Öğrencilerin, gölge ve yarı gölge alanlarını çizmeleri ve açıklamaları sağlanır.
b. Gölge ve yarı gölge ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
10.4.3. YANSIMA
10.4.3.1. Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir.
a. Öğrencilerin deney yaparak ışığın düzgün ve dağınık yansımasını çizerek göstermeleri sağlanır.
b. Yansıma kanunları üzerinde durulur.
c. Görme olayında yansımanın rolü vurgulanır.
10.4.4. DÜZLEM AYNA
10.4.4.1. Düz aynada görüntü oluşumunu açıklar.
a. Düz aynada görüntü özellikleri yapılan çizimler üzerinden açıklanır.
b. Kesişen ayna, hareketli ayna ve hareketli cisim problemlerine girilmez.
c. Öğrencilerin, deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak görüş alanına etki eden değişkenlerle ilgili çıkarım yapmaları sağlanır, hesaplamalara girilmez.
10.4.5. KÜRESEL AYNALAR
10.4.5.1. Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar .
10.4.5.2. Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar.
a. Deney veya simülasyonlarla görüntü oluşumunun ve oluşan görüntü özelliklerinin yorumlanması sağlanır.
b. Öğrencilerin, günlük hayatta karşılaştıkları küresel ayna gibi davranan cisimlere örnekler vermeleri sağlanır.
c. Küresel aynalarda görüntünün özellikleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
10.4.6. KIRILMA
10.4.6.1. Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayıyla ilişkilendirir.
a. Deney veya simülasyonlar kullanılarak Snell Yasası’na ulaşılması sağlanır.
b. Kırıcılık indisinin, ışığın ortamdaki ortalama hızı ve boşluktaki hızı ile ilişkili bir bağıl değişken olduğu vurgulanır.
c. Snell Yasası ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
10.4.6.2. Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder.
a. Öğrencilerin, deney veya simülasyonlarla oluşturulan tam yansıma olayını ve sınır açısını yorumlamaları sağlanır.
b. Tam yansımanın gerçekleştiği fiber optik teknolojisi, serap olayı, havuz ışıklandırması örneklerine yer verilir.
c. Tam yansıma ve sınır açısı hesabı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
10.4.6.3. Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar.
a. Öğrencilerin, deney yaparak ışığın izlediği yolu çizmeleri ve günlük hayatta gözlemlenen olaylarla ilişki kurmaları sağlanır.
b. Görünür uzaklıkla ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
10.4.7. RENK
10.4.7.1. Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar.
a. Öğrencilerin, ışık ve boya renkleri arasındaki farkları karşılaştırmaları sağlanır.
b. Işık ve boya renklerini ana, ara ve tamamlayıcı olarak sınıflandırmaları sağlanır. Işıkta ana renklerin boyada ara renk; ışıktaki ara renklerin boyada ana renk olduğu vurgulanır.
c. Işık renklerinden saf sarı ile karışım sarı arasındaki fark vurgulanır.
ç. Öğrencilerin, beyaz ışığın ve farklı renklerdeki ışığın filtreden geçişine ve soğurulmasına ilişkin örnekler vermeleri sağlanır.
10.4.8. PRİZMALAR
10.4.8.1. Işık prizmalarının özelliklerini açıklar.
a. Öğrencilerin, deney veya simülasyonlar yardımıyla prizmalarda tek renkli ışığın izlediği yolu çizmeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin, deney veya simülasyonlarla beyaz ışığın prizmada renklerine ayrılması olayını gözlemlemeleri sağlanır.
c. Işık prizmalarının kullanım alanlarına örnekler verilir.
10.4.9. MERCEKLER
10.4.9.1. Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar.
10.4.9.2. Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar.
a. Merceklerdeki özel ışınlar verilir. Görüntü oluşumlarına dair çizimler yaptırılmaz.
b. Deney veya simülasyonlar yardımıyla merceklerin oluşturduğu görüntü özelliklerinin incelenmesi sağlanır.
c. Öğrencilerin merceklerin nerelerde ve ne tür amaçlar için kullanıldığına örnekler vermeleri sağlanır.
ç. Merceklerde görüntü özellikleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
10.4.10. GÖZDE GÖRÜNTÜ OLUŞUMU
10.4.10.1. Gözde görüntü oluşumu olayını optik yasalarını kullanarak açıklar.
a. Öğrencilerin farklı göz kusurlarının nedenlerini ve bu kusurların giderilmesinde ne tür merceğin kullanımının uygun olacağını sebepleriyle tartışmaları sağlanır.
b. İbn-i Heysem ve İbn-i Rüşt’ün optik sistemler üzerine yaptığı çalışmalara yer verilir.
c. Görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara değinilir.
ç. Bilinçsiz gözlük ve lens kullanımının göz sağlığına etkileri üzerinde durulur.
10.4.10.2. Net görüş elde etmeye yönelik bir optik sistem tasarımı yapar.
a. Öğrencilerin teleskop, periskop, mikroskop, dürbün gibi optik sistemleri ve teknolojileri incelemeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin yaptıkları tasarımları tanıtmaları sağlanır.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 19 Ocak 2017 at 16:54

Kategoriler: Müfredat   Etiketler:

9. Sınıf Fizik Müfredatı ve Konular 2017-2018

1. Ünite FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
9.1.1. FİZİK BİLİMİNİN EVRENDEKİ ROLÜ
9.1.1.1. Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemi
9.1.2. FİZİĞİN UYGULAMA ALANLARI
9.1.2.1. Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
a. Fiziğin alt dalları, uygulama alanlarından örnekler
b. Fiziğin biyoloji, kimya, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik ilişkisi ile ilgili günlük hayat örnekleri verilir.
9.1.3. FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI
9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır.
a. Niceliklerin (temel-türetilmiş, vektörel-skaler) tanımlanması ve sınıflandırılması sağlanır.
b. Temel büyüklüklerin birimleri SI birim sisteminde tanıtılır. Türetilmiş büyüklükler için 9. sınıf konularından örnekler verilir.
9.1.4. BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
9.1.4.1. Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar.

2. Ünite MADDE VE ÖZELLİKLERİ
9.2.1. MADDE VE ÖZKÜTLE
9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar.
a. Kütle (mg, g, kg ve ton) ve hacim (mL, L, cm3, dm3, m3) için birim dönüşümleri yapılır. Dönüşümler yapılırken bilişim teknolojilerinden faydalanılabileceği belirtilir.
b. Düzgün geometrik şekilli cisimler (küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, silindir ve küre) ve şekli düzgün olmayan cisimler için hacim hesaplamaları yapılır. Kum-su problemlerine girilmez.
c. Sabit sıcaklık ve basınçta ölçüm yapılarak kütle-hacim, grafiğinin çizilmesi; kütle, hacim ve özkütle
kavramları arasındaki matematiksel modelin çıkarılması sağlanır.
ç. Kütle-özkütle, hacim-özkütle grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması sağlanır.
d. Eşit kollu terazi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
e. El-Hazini ve El-Biruni’nin özkütle ile ilgili yaptığı çalışmalara kısaca değinilir.
9.2.1.2. Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir.
a. Kuyumculuk, porselen yapımı, ebru yapımı gibi özkütleden faydalanılan çalışma alanlarına değinilir.
b. Karışımların özkütleleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
9.2.2. KATILAR
9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar.
a. Kesit alanının hacme oranı dışında dayanıklılık kavramı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
b. Galileo’nin farklı büyüklüklerdeki canlıların dayanıklılığı ile ilgili görüşlerine değinilir.
9.2.3. AKIŞKANLAR
9.2.3.1. Yapışma (adezyon), birbirini tutma (kohezyon), yüzey gerilimi ve kılcallık olaylarını örneklerle açıklar.
9.2.3.2. Gazların genel özelliklerini günlük yaşam örnekleri ile ilişkilendirir.
9.2.4. PLAZMALAR
9.2.4.1. Plazmaların genel özelliklerini açıklar.
a. Plazmalara örnekler verilmesi sağlanır.
b. Sıcak-soğuk plazma sınıflandırmasına girilmez.

3. Ünite KUVVET VE HAREKET
9.3.1. HAREKET
9.3.1.1. Bir cismin hareketini farklı referans noktalarına göre değerlendirir.
9.3.1.2. Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır.
9.3.1.3. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.
9.3.1.4. Anlık hız ve ortalama hız kavramlarını açıklar.
a. Trafikte yeşil dalga sisteminin çalışma ilkesi üzerinde durulur.
b. Matematiksel işlemlere girilmez.
9.3.1.5. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
a. Öğrencilerin, deney yaparak veya simülasyonlarla veriler toplamaları, konum-zaman ve hız-zaman grafiklerini çizmeleri, bunları yorumlamaları ve çizilen grafikler arasında dönüşümler yapmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin, grafiklerden yararlanarak hareket ile ilgili matematiksel modelleri çıkarmaları ve yorumlamaları sağlanır.
9.3.1.6. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir.
a. Sabit ivmeli hareket ile sınırlı kalınır.
b. İvmenin matematiksel modelinin çıkarılması sağlanır. Matematiksel işlemlere girilmez.
c. Sabit ivmeli hareket için hız-zaman ve ivme- zaman grafiklerini çizmeleri, yorumlamaları ve grafikler arasında dönüşüm yapmaları sağlanır. Konum-zaman grafiği çizdirilmez.
9.3.2. KUVVET
9.3.2.1. Kuvvet kavramını örneklerle açıklar.
a. Temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetlere örnek verilmesi sağlanır.
b. Dört temel kuvvetin hangi kuvvetler olduğu belirtilir.
c. Kütle çekim kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler verilir. Matematiksel işlemlere girilmez.
ç. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlere günlük hayattan örnekler verilmesi sağlanır.
9.3.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI
9.3.3.1. Maddenin eylemsizlik özelliğini örneklerle açıklar.
9.3.3.2. Kuvvet, ivme ve kütle arasındaki ilişkiyi analiz eder.
a. Öğrencilerin, aynı doğrultudaki dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cismin öteleme hareketini tartışmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin, deney veya simülasyonlarla net kuvvet, ivme ve kütle arasındaki matematiksel modeli çıkarmaları sağlanır.
c. Serbest cisim diyagramı üzerinde cisme etki eden kuvvetler ve net kuvvetin yönü ve büyüklüğü gösterilir.
ç. Tek kütle ile yapılan uygulamalar dışındaki matematiksel işlemlere, bileşenlere ayırma ve eğik düzlem hesaplamalarına girilmez.
9.3.3.3. Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar.
a. Farklı etkileşimler için serbest cisim diyagramları kullanılarak etki-tepki kuvvetlerinin gösterilmesi sağlanır.
b. Matematiksel işlemlere girilmez.
9.3.4. SÜRTÜNME KUVVETİ
9.3.4.1. Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
a. Öğrencilerin, deney yaparak veya simülasyonlardan elde ettiği verilerden çıkarım yapmaları ve değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır.
b. Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerinin karşılaştırılması sağlanır.
c. Serbest cisim diyagramları üzerinde sürtünme kuvvetinin gösterilmesi sağlanır.
ç. Sürtünme kuvvetinin matematiksel modeli verilir. Matematiksel işlemlere girilmez.
d. Sürtünmenin günlük hayattaki avantaj ve dezavantajlarına örnekler verilmesi sağlanır.
e. Kayarak ve dönerek ilerleyen cisimlerde sürtünme kuvvetinin yönünü, örnekler üzerinden yorumlaması sağlanır.

4. Ünite ENERJİ
9.4.1. İŞ, ENERJİ Ve GÜÇ
9.4.1.1. İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir.
a. Öğrencilerin, iş ve güç kavramlarının matematiksel modellerini incelemeleri sağlanır.
b. Fiziksel anlamda güç ile günlük yaşamda kullanılan güç kavramlarının farkları vurgulanır.
9.4.1.2. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar.
9.4.2. MEKANİK ENERJİ
9.4.2.1. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
a. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modelleri verilir. Deney veya simülasyonlar yardımıyla değişkenlerin analiz edilmesi sağlanır. Matematiksel işlemlere girilmez.
b. Esneklik potansiyel enerjisinde tek yaylı sistemler dikkate alınmalıdır.
c. Mekanik enerjinin kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamına eşit olduğu vurgulanır.
9.4.3. ENERJİNİN KORUNUMU VE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
9.4.3.1. Enerjinin bir türden diğer bir türe dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.
a. Sürtünmeden dolayı enerjinin tamamının hedeflenen işe dönüştürülemeyeceği vurgulanır.
b. Enerji dönüşüm hesaplamalarına girilmez
9.4.3.2. Canlıların besinlerden kazandıkları enerji ile günlük aktiviteler için harcadıkları enerjiyi karşılaştırır.
9.4.4. VERİM
9.4.4.1. Verim kavramını açıklar.
9.4.4.2. Örnek bir sistem veya tasarımın verimini arttıracak öneriler geliştirir.
9.4.5. ENERJİ KAYNAKLARI
9.4.5.1. Enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.
a. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına dikkat çekilir.
b. Değerlendirme sürecinde maliyet, erişilebilirlik, üretim kolaylığı, toplum, teknoloji ve çevresel etkisi göz önünde bulundurulur.
c. Enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmanın gerekliliği vurgulanır.

5. Ünite ISI VE SICAKLIK
9.5.1. ISI VE SICAKLIK
9.5.1.1. Isı ve sıcaklık kavramlarını örneklerle açıklar.
a. Entalpi ve entropi kavramlarına girilmeden iç enerji kavramı ile sıcaklık kavramı açıklanır.
b. Isı ve sıcaklık kavramlarının birimleri ve ölçüm aletlerinin adları verilir.
9.5.1.2. Termometre çeşitlerini kullanım amaçları açısından karşılaştırır.
9.5.1.3. Sıcaklık birimleri ile ilgili hesaplamalar yapar.
9.5.1.4. Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir.
9.5.1.5. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri belirler.
a. Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak matematiksel modelin çıkarılması sağlanır.
b. Matematiksel işlemlere girilmez.
9.5.2. HÂL DEĞİŞİMİ
9.5.2.1. Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri belirler.
a. Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak matematiksel modelin çıkarılması sağlanır.
b. Matematiksel işlemlere girilmez.
9.5.3. ISIL DENGE
9.5.3.1. Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder.
a. Deneyler veya simülasyonlardan yararlanarak ısıl dengenin sıcaklık değişimi ve ısı ile ilişkisinin gözlemlenmesi sağlanır.
b. Isıl denge ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.
9.5.4. ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI
9.5.4.1. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar.
9.5.4.2. Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder.
a. Günlük hayattan örnekler (ısı yalıtımında izolasyon malzemelerinin kullanılması, soğuk bölgelerde pencerelerin küçük, duvarların daha kalın olması gibi) verilir.
b. Enerji iletim hızının iki yüzey arasındaki sıcaklık farkına, yüzey alanına, kalınlığına ve maddenin cinsine bağlı olduğu vurgulanmalıdır.
c. Enerji iletim hızı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
9.5.4.3. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar.
a. Enerji tasarrufu için ısı yalıtım sisteminin aile bütçesine ve ülke ekonomisine olan katkısının önemi vurgulanır.
b. Öğrencilerin ısı yalıtımı ile ilgili günlük hayattan bir problem belirlemeleri ve bu problem için çözümler üretmeleri sağlanır.
c. Finans bilincinin geliştirilmesi için yapılacak tasarımlarda bütçe hesaplaması yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır.
9.5.4.4. Hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın nedenlerini yorumlar.
9.5.4.5. Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlere yönelik proje geliştirir.
a. Öğrencilerin projelerini poster, broşür veya elektronik sunu ile tanıtmaları sağlanır.
b. Küresel ısınmanın etkilerine (sera etkisi gibi) dikkat çekilir. Çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği vurgulanır.
9.5.5. GENLEŞME
9.5.5.1. Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar.
a. Katı ve sıvıların genleşmesi ve büzülmesinin günlük hayatta oluşturduğu avantaj ve dezavantajların tartışılması sağlanır.
b. Su ve buzun özkütle, öz ısıları karşılaştırılarak günlük hayat etkileri üzerinde durulur.
c. Genleşme ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

6. Ünite Elektrostatik
9.6.1. ELEKTRİK YÜKLERİ
9.6.1.1. Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar.
a. Yük, birim yük ve elektrikle yüklenme kavramları verilir.
b. Elektrikle yüklenmede yüklerin korunumlu olduğu vurgulanmalıdır.
c. Elektroskopun yük cinsinin tayininde kullanılmasına örnekler verilir.
9.6.1.2. Elektriklenen iletken ve yalıtkanlarda yük dağılımlarını karşılaştırır.
a. Öğrencilerin karşılaştırmayı deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak yapması sağlanır.
b. Faraday kafesi, kullanım alanları ve önemi açıklanır.
c. Topraklama olayı açıklanarak günlük yaşamdaki öneminden bahsedilir.
9.6.1.3. Yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar.
a. Deneyler veya simülasyonlardan yararlanarak yüklü cisimler arasındaki etkileşimin (Coulomb Kuvveti) açıklanması ve matematiksel modelinin çıkarılması sağlanır.
b. Yüklerin etkileşimi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 19 Ocak 2017 at 16:12

Kategoriler: Müfredat   Etiketler:

12. Sınıf Biyoloji Müfredatı 2017-2018

1. Ünite Genden Proteine
1.1 Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler.
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar.
Hücre içerisinde genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar.
DNA’nın kendini eşlemesini açıklar.

1.2 Genetik şifre ve Protein sentezi
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar.
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini değerlendirir.

2. Ünite Canlılarda Enerji Dönüşümleri
2.1 Canlılık ve Enerji
Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar.

2.2 Fotosentez
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular.
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir.
Fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili deney tasarlar.

2.3 Solunum
Hücresel solunumun canlılar için önemini açıklar.
Hücresel solunumun glikoliz evresini açıklar.
Fermentasyonu günlük hayattan örnekler ile açıklar.
Oksijenli solunum sürecini şema üzerinde açıklar.
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney tasarlar.
Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

3. Ünite Bitki Biyolojisi
3.1 Bitkilerin Yapısı
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.
Bitki büyümesinde hormonların etkisini açıklar.
Bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği deney tasarlar.

3.2 Bitkilerde Madde Taşınması
Köklerde su ve mineral emilimini açıklar.
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar.
Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınma mekanizmasını açıklar.
Bitkilerde su ve madde taşınması ile ilgili deney tasarlar.

3.3 Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların görevlerini açıklar.
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar.
Dormansi ve çimlenme arasında ilişki kurar.

4. Ünite Canlılar ve Çevre
4.1 Canlılar ve Çevre
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar.
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 18 Ocak 2017 at 00:30

Kategoriler: Müfredat   Etiketler:

11. Sınıf Biyoloji Müfredatı 2017-2018

1. Ünite İnsan Fizyolojisi
1.1 Sinirler, hormonlar ve homeostazi
Sinir sistemini oluşturan yapı ve organların görev ve işleyişini açıklar.
Endokrin bezleri ve salgıladıkları hormonları açıklar.
Homeostazinin sağlanmasında sinir sisteminin ve hormonların rolüyle ilgili çıkarımlarda bulunur.
Sinir sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar.
Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar.
Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.2 Destek ve Hareket Sistemi
Destek ve hareket sistemini oluşturan yapıların görev ve işleyişini açıklar.
Destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Destek ve hareket sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.3 Sindirim Sistemi
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görev ve işleyişini açıklar.
Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.4 Dolaşım Sistemleri
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar.
Lenf dolaşımını açıklar.
Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal koruma mekanizmalarını açıklar.

1.5 Solunum Sistemi
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görev ve işleyişini açıklar.
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar.
Solunum sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

1.6 Boşaltım Sistemi
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organların görev ve işleyişini açıklar.
Boşaltım sistemi rahatsızlıklarını açıklar.
Boşaltım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Boşaltımın homeostazi açısından önemini açıklar.

1.7 Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Üreme sistemini oluşturanyapı ve organların görev ve işleyişini açıklar.
Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.
İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar.

2. Ünite Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
2.1 Komünite Ekolojisi
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar.
Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar.
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar.
Komünitelerdekisüksesyonu örneklerle açıklar.

2.2 Popülasyon Ekolojisi
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 18 Ocak 2017 at 00:27

Kategoriler: Müfredat   Etiketler:

10. Sınıf Biyoloji Müfredatı 2017-2018

1. Ünite Hücre Bölünmeleri
1.1 Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar.
Mitozu açıklar.
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.

1.2 Mayoz ve Eşeyli Üreme
Mayozu açıklar.
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar.

2. Ünite Kalıtımın Genel İlkeleri
2.1 Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular.

3. Ünite Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
3.1 Ekosistem Ekolojisi
Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar.
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar.

3.2 Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular.
Çevremizde ve dünyada çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur.

3.3 Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular.
Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 18 Ocak 2017 at 00:24

Kategoriler: Müfredat   Etiketler:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »

Test Çöz