6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce after school ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma). Look at the clocks and match the times with the clocks. (Saatleri inceleyin ve saatlerle zamanları karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari

# 1. Tell the times. (Saatleri söyleyin.)

1) It’s half past four.
2) It’s ten past five.
3) It’s a quarter to six.
4) It’s half past eleven.

# 2. Match the verbs with the pictures. (Resimlerle fiilleri karşılaştırın.)

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-3

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-3

# 3. Listen and choose the correct options. (Dinle ve doğru seçenekleri seç.)

Hi! My name is Paul. I live in London. I’m twelve years old and I am a student. I get up at 7 every morning. I have breakfast at 7.30. I have cheese toast and a glass of milk for breakfast. I leave home at 8. My school starts at 8.30 and finishes at 2.30 p.m. I come home at 3 and have a rest. I always do my homework before dinner. I have dinner at 7 p.m. with my family. I watch TV. I sometimes play computer games. I go to bed at 10.30.

# 4. Listen to the text again, write True (T) or False (F). (Yazıyı tekrar dinleyin, doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

Paul lives in Paris. (F)
He is a student. (T)
He gets up at 7.00. (T)
He doesn’t have breakfast in the mornings. (F)
His school starts at 8.30. (T)
He always does his homework before dinner. (T)
He goes to bed at 10.30. (T)

# 5. Read and match the times with the activities. (Aktivitelerle birlikte zamanları karşılaştırın ve okuyun.)

go to school – e
come home – a
play tennis on Saturday mornings – c
chess club – b
learn tango with my friends – d

# 6. Do you know the meaning of “chat-friend”? What can you write about to your chat-friends? Circle. (“Sohbet arkadaşı” nın anlamını biliyormusun? Sohbet arkadaşın hakkında yazabilirmisin? Yuvarlak içine alın.)

I can write about – Öğrencinin kendi cevabı

# 7. Tom has a chat-friend. Read Tom’s email to his chat-friend. And answer the question. (Tom’un sohbet arkadaşı var. Sohbet arkadaşına yazdığı email’i okuyun. Soruları cevaplayın.)

1. What does he do on Wednesday afternoons? (Çarşamba öğleden sonra ne yapıyor?)

# Cevap : He goes to zeybek danca course.

# 8. Read the email again and draw the times of Tom’s activities. (Emaili tekrar okuyun ve Tom’un aktivite zamanlarını çizin.)

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-4

# 9. Prepare a daily routine chart for yourself. And talk about your daily actions to your classmates. (Kendi günlük rutin çizelgeni hazırla. Sınıf arkadaşlarınla günlük yaptıkların hakkında konuş.)

# Öğrenci Cevabı : Örnek cevap

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-5

# 10. Listen to the CD. Put the pictures into the correct order. (CD’yi dinleyin. Resimleri doğru sıraya koyun.)

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-6

# 11. Listen to the text again. And put a tick (✔) for True (T) or False (F). (Yazıyı tekrar dinleyin. Ve doğru için (T) veya yanlış için (F) ‘ye tik (✔) koyun.

6-sinif-ingilizce-1-unite-cevaplari-7

# 12. What do you do after school? Talk about it. You can use these pictures. (Okul sonrası ne yapıyorsun? Onun hakkında konuşun. Bu resimleri kullanabilirsiniz.)

#  I do my homework after school.

#  I watch TV after school.

#  I play guitar after school.

#  I go to shopping with my mother after school.

# 13. Walk around the class. Ask your classmates “what do you do after school on …..?” and take notes on the table. (Sınıfta dolaşın. “Okul sonrası ne yapıyorlar? diye arkadaşlarınıza sorun ve tahtaya notlar alın.

#  Öğrencinin kendi cevabı.

# 14. Talk about your friends’ after school activities as in the example. (Örnekte olduğu gibi arkadaşlarının okul sonrası aktiviteleri hakkında konuşun.)

#  Öğrencinin kendi cevabı.

# 15. Work with your partner. Read the dialogue between Timmy and Angel. Then act out similar dialogues. (Partnerinizle birlikte çalışın. Timmy ve Angel arasındaki diyaloğu okuyun. Sonra benzer diyalogları canlandırın.

# Öğrenci Cevabı : Örnek cevap

# Murat : What do you do at weekends?

# Ela : I go to music course to learn violin.

# Murat : What does “violin” mean?

# Ela : It’s a kind of music instrument

# Murat : Can you repeat it?

# Ela : It’s a kind of music instrument. Violin.

# Murat : I see.

 

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 28 Kasım 2017 at 15:12

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce planets ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1. Are you interested in planets? What do you know about the solar system? (Gezegenlere ilgin varmı? Güneş sistemi hakkında ne biliyorsun?)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 2. Read the information below and label the planets in exercise 1. (Aşağıdaki bilgileri okuyun ve egzersiz 1’deki gezegenlerin adını yazın.)

1) f (Mars) 
2) d (The Earth) 
3) g (Saturn) 
4) c ( Neptune)
5) h (Uranus) 
6) e (Jupiter) 
7) i (Venus) 
8) b (Mercury)
9) a (The sun) 
# 3. Look at the table. Make some comparisons. (Tabloya bakın. Bazı kıyaslamalar yapın.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı
# Uranus has shorter diameter than Jupiter and Saturn.
# Saturn is heater than Uranus.
# Jupiter has got more moons than Saturn and Uranus.

# 4. What do you know about the planets? Choose a planet. Draw and colour it. Write some facts about it. Tell about it to your friends. (Gezegenler hakkında ne biliyorsun? Bir gezegen seç. Çiz ve renklendir. Onun hakkında bazı gerçekler yaz. Arkadaşlarına bahset.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 5. Work in pairs. Take some notes about your friend’s planet in exercise 4 by asking him / her questions. Compare it with your planet and talk about it.(Çift olarak çalışın. Arkadaşına sorular sorarak egzersiz 4’deki arkadaşının gezegeni hakkında bazı notlar al. Senin gezegeninle onu karşılaştır ve onun hakkında konuş.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 6. What do you know about the solar system? Do the questionnaire. (Güneş sistemi hakkında ne biliyorsun? Anket oluştur.)

a. gas giant
b. meteor
c. meteor shower
d. satellite
e. universe
f. space junk
g. comet
h. space shuttle

# 7. Check your answers with your teacher. Write the true answers under the pictures. (Öğretmeninle cevaplarını kontrol et. Resimlerin altındaki doğru cevapları yaz.)

1) b (meteor)
2) c (meteor shower)
3) e (universe)
4) a (gas giant)
5) f (space junk)
6) d (satellite)
7) h (space shuttle)
8) g (comet)

# 8. Look at the pictures and talk about the differences between these two satellites. (Resimlere bak ve iki uydu arasındaki fark hakkında konuş.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 9. Listen to Anny and Edward. What are they talking about? Choose the correct option. (Anny ve Edward dinleyin. Ne hakkında konuşuyorlar? Doğru seçeneği seçin.)

b. man-made satellites

# 10. Listen again. Whose idea is it, Anny’s or Edward’s? Write his/her name. (Tekrar dinleyin. Bu kimin fikri, Anny mi yoksa Edward’ınmı? İsmini yaz.)

a. Satellites are harmful for our planet. Edward’s

b. Satellites have a lot of advantages to make our life easier. Anny’s

# 11. Listen again and answer the questions. (Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.)

a. What is Anny reading?
b. Can satellites collect data more quickly?
c. What are satellites creating around our planet?
d. Do we use satellites for weather forecast and communication?
e. What are satellites beaming?

# Cevaplar : 
a. She is reading an article about the man-made satellites.
b. Yes, they can.
c. They are creating a huge amount of floating space junk around our planet.
d. Yes, we do.
e. They are beaming TV and phone call signals.

# 12. Who do you agree with, Edward or Anny? Why do you agree with him/ her? Give some reasons and write a paragraph about it. (Sen kiminle aynı fikirdesin, Edward’mı Anny’mi? Neden onunla aynı fikirdesin? Bazı sebepler söyle ve onun hakkında bir paragraf yaz.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 13. What do you know about the latest discoveries in the solar system? Tell about them to your classmates. (Güneş sistemindeki son keşifler hakkında ne biliyorsun? Sınıf arkadaşlarına onlardan bahset.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 14. What do you know about the latest discoveries in the solar system? Tell about them to your classmates. (Güneş sistemindeki son keşifler hakkında ne biliyorsun? Sınıf arkadaşlarına onlardan bahset.)

# 1. c (Does the ninth planet really exist in our solar system?
# 2. b (When did scientists discover Pluto?)
# 3. a (Is there any water on the surface of Mars?)

# 15. Read the texts again. Answer the questions below. (Yazıları tekrar oku. Aşağıdaki sorulara cevap ver.)

# Cevaplar : 
a. Scientists found some proof about the ninth planet in 2014.
b. They called it ‘Planet X’.
c. Clyde Tombaugh discovered Pluto.
d. He discovered it on February 18, 1930.
e. It began in 2003.
f. NASA sent rovers to Mars to find some evidence of water.

# 16. Search on the Net. Find some information about the latest discoveries in the solar system. Prepare a brochure. Write the times, days and dates about it. Support it with some posters. Present it in the classroom. (İnternette araştırın. Güneş sistemindeki son keşifler hakkında bilgiler bulu. Bir broşür hazırlayın. Zamanı, günleri ve tarihlerini yazın. Posterlerle yazıları destekleyin. Sınıfa sunumunu yapın.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 17. Look at the pictures. What do you know about them? (Resimlere bakın. Onlar hakkında neler biliyorsunuz?)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 18. Listen to the text about the first space flight to the Moon and fill in the chart with the information below. (Aya ilk uzay uçuşu hakkındaki yazıyı dinleyin ve aşağıdaki tablodaki bilgilere göre doldurun.)

1) d ( July 16, 1969)
2) b ( Neil Armstrong, Michael Collins and Edwin Aldrin)
3) a ( July 20, 1969, nearly at a quarter past eight)
4) e ( Neil Armstrong)
5) g ( July 21, 1969)
6) f ( Thursday, on July 24, 1969)
7) c ( Pacific Ocean)

# 19. Listen again and put the pictures in order. (Tekrar okuyun ve resimleri sıraya koyun.)

# Cevaplar : 
a. 2
b. 1
c. 5
d. 4
e. 3

# 20. Write a paragraph about the first voyage to the Moon. Use the information in exercise 18. Give times, days and dates about it. (Aya ilk yolculuk hakkında bir paragraf yaz. Egzersiz 18’deki bilgileri kullanabilirsin. Zaman, gün ve tarih ver.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 21. Look at the picture. What is the item in the picture? (Resme bak. Resimdeki madde nedir?)

# Cevap: It is a man-made satellite. 

# 22. Read the text and answer the questions. (Yazıyı oku ve sorulara cevap ver.)

a. It is an earth observation satellite. 
b. Yes, it did. 
c. It was launched on December 18, 2012.
d. It is 98 minutes. 

# 23. Make a search on the Net about RASAT. Write a paragraph about it. Give time, days and dates. (RASAT hakkında interentte bir araştırma yap. Onun hakkında bir paragraf yaz. Zaman, gün ve tarihleri yaz.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

# 24. Look at the information in exercises 22 and 23. Tell about the differences between Göktürk 2 and RASAT. Make some comparisons between them. (Egzersiz 22 ve 23’deki bilgiyi inceleyin. Göktürk 2 ve RASAT arasındaki farkları söyleyin.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 16 Kasım 2017 at 15:32

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce environment ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1. Look at the pictures. What are they about? (Resimlere bakın. Ne hakkındalar?)

# Cevap : Environmental problems

# 2. Listen to the people talking about the environmental problems. Match the names with problems.(Çevre sorunları hakkında konuşan insanları dinleyin. Sorunları isimleriyle karşılaştırın.)

1) c
2) a
3) d
4) b

# 3. Listen and match the names with photographs. (Dinleyin ve fotoğrafları isimleriyle karşılaştırın.)

1) a
2) b
3) d
4) c

# 4. Listen again and answer the questions. (Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.)

a. Global warming
b. Water pollution
c. Deforestation
d. Human beings / People

# 5. Read the newspaper captions. What are the environmental problems? (Gazete manşetlerini okuyun. Çevre sorunları neler?)

a. air pollution
b. water pollution 
c. deforestation 

# 6. Read the newspaper articles and write true (T) or false (F) for the statements below. (Gazete başlıklarını okuyun ve aşağıdaki ifadelere göre (t) doğru ya da (y) yanlış yazın.)

a. The carbon dioxide is warming the Earth’s temperature. (T)
b. They can use the river water to wash vegetables and fruits. (F)
c. Nearly half of the Amazon forest disappeared in forty years. (T)

# 7. Look at the dialogue below. Make similar dialogues using the phrases below. (Aşağıaki diyaloglara bakın. Aşağıdaki ifadeleri kullanarak benzer diyaloglar yapın.)

# Öğrencinin kendi cevabı :

# Öğrenci A : What should we do for our environment?
# Öğrenci B : We must use public-transportaion.
# Öğrenci A : Why?
# Öğrenci B : Because we need eco-friendly technology.

# 8. Look at the pictures and guess what they are about. (Resimlere bakın ve ne hakkında olduklarını tahmin edin.)

# Planting trees

# 9. Listen and put the pictures in order. (Dinleyin ve resimleri sıraya koyun.)

1) b
2) c
3) a
4) d

# 10. Do you know how to make NATURAL CLEANERS at home? Work in pairs. Look at the pictures. Ask and answer about the process. (Evde doğal temizleyiciler nasıl yapılır biliyormusun? Çift olarak çalışın. Resimlere bakın. Süreç hakkında soru sorun ve cevap verin.)

# Önerilen cevap :
1. What should I do first?
2. First, mix the washing soda and the borax in a bottle.
3. What is the next step?
4. Then, add some soap in it.
5. What is the last step?
6. Finally, put some warm water and shake them all together.

# 11. Do you know how to make a lava lamp? Look at the pictures and write a short description. (Nasıl lav lambası yapılır biliyormusun? Resimlere bak ve kısa bir açıklama yaz.)

# Önerilen cevap : First, put some oil in a bottle and add some water in it. Then, put food colouring and vitamin C tablet in it. Finally, shake it.

# 12. Look at the posters. Match them with environmental problems. (Posterlere bak. Onları çevre sorunlarıyla karşılaştır.)

1. b
2. a
3. d
4. c

# 13. Look at the pictures. Identify the environmental problems. Write slogans for them. (Resimlere bak. Çevre sorunlarını tanımla. Onları için sloganlar yaz.)

# Öğrencinin cevabı.

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 14 Kasım 2017 at 18:53

Kategoriler: Ders Kitabı Cevapları   Etiketler:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »

Test Çöz