10. Sınıf Edebiyat İslami Dönem İlk Eserler Testleri

10. Sınıf Edebiyat İslami Dönem - İlk Eserler

Tebrikler - 10. Sınıf Edebiyat İslami Dönem - İlk Eserler adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Halk Edebiyatı’nın bir özelliği  değildir?
A
Şiirlerde kullanılan nazım birimi dörtlüktür.
B
Yüksek zümreye hitap eden bir edebiyattır.
C
Kullanılan dil oldukça sadedir.
D
Şiirler genellikle saz eşliğinde söylenir.
E
Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
Soru 2
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sadece Halk Edebiyatı nazım biçimleri verilmiştir?
A
Semai - koşma - kaside - şarkı - ilahi
B
Destan - şarkı - türkü - mani - murabba
C
Mani - türkü - varsağı - mesnevi - murabba
D
İlahi - türkü - gazel - koşma - destan
E
Varsağı - mani - türkü - ilahi - semai
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçişi yansıtan eserlerden biridir?
A
Dede Korkut Kitabı
B
Kutadgu Bilig
C
Divan-ü lügati't Türk
D
Atabetül hakayık
E
İskendernâme
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde Tekke Edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
A
Mersiye - ilahi - nefes - deme
B
Nefes - devriye - mani sathiye
C
İlahi - nutuk - deme - mani
D
İlahi - nefes - deme - nutuk
E
Nutuk - semai - nefes - deme
Soru 5
11. yüzyılda manzum olarak yazılan, devlet yönetimi, bilgi, eğitim, toplum hayatı gibi konulan işleyen, bugün bile yeni yeni anlaşılan, bazı bilgiler veren Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?
A
Divan-ı Hikmet
B
Gülistan
C
Kutadgu Bilig
D
Siyasetname
E
Atabetü’l Hakayık
Soru 6
Ahmet Yesevi'nin eğitici, öğretici, ahlaki ve dini özellikler gösteren eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nuhbetül Asar
B
Atabetü’l Hakayık
C
Cami üt Tevarih
D
Divan-ı Hikmet
E
Risaletün Nushiyye
Soru 7
"İslami Devir Türk Edebiyatının ilk eserlerindendir. Kaşgarlı Mahmut tarafından Türkçe'nin Araplara Öğretilmesi amacıyla Arapça olarak yazılmıştır." Sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A
Divan-ı Hikmet
B
Mesnevi
C
Divanü Lügati't- Türk
D
Atabetü'l-Hakayık
E
Kutadgu Bilig
Soru 8
“Kutadgu Bilig”  adlı eser hangi anlama gelmektedir?
A
Bilgilerin kaynağı
B
Mutluluk veren bilgi
C
Hakikatlerin eşiği
D
Seçme sözler
E
Hayatın anlamı
Soru 9
12.  asrın başında Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A
Divan-ı Hikmet
B
Kitab-ı Dede Korkut
C
Atabetü'l Hakayık
D
Kutadgu Bilig
E
Mesnevi
Soru 10
I.   Atebet'ül Hakayık II.  Kutadgu Bilig III. Divan-ı Lügati't Türk IV. Divan-ı Hikmet Bu eserler konularına göre gruplandırıldığında hangisi veya hangileri dışarıda kalır?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız II
D
II ve V
E
Yalnız III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön