11. Sınıf Kimya Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Ünite MODERN ATOM TEORİSİ
11.1.1. Atomun Kuantum Modeli
11.1.1.1.Atomu kuantum modeliyle açıklar.
11.1.2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
11.1.2.1.Nötral atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.
11.1.3. Periyodik Özellikler
11.1.3.1. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar.
11.1.4. Elementleri Tanıyalım
11.1.4.1. Elementlerinperiyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.
11.1.5. Yükseltgenme Basamakları
11.1.5.1. Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Ünite GAZLAR
11.3.1.Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
11.3.1.1. Gazların betimlenmesindekullanılan özelliklerin ölçülme yöntemlerini açıklar.
11.3.1.2. Gaz yasalarını açıklar.
11.3.2. İdeal Gaz Yasası
11.3.2.1. Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
11.3.3. Gazlarda Kinetik Teori
11.3.3.1.Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
11.3.4. Gerçek Gazlar
11.3.4.1.Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.
11.3.5. Gaz Karışımları
11.3.5.1.Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar.
11.4.1. Çözücü çözünen etkileşimleri
11.4.1.1.Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar.
11.4.2. Derişim Birimleri
11.4.2.1. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.
11.4.2.2. Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar.
11.4.3. Koligatif Özellikler
11.4.3.1.Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasındailişki kurar.Tim
11.4.4. Çözünürlük
11.4.4.1. Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır.
11.4.5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
11.4.5.1. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.

3. Ünite SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK
11.3.1. Tepkimelerde Isı Değişimi
11.3.1.1. Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar
11.3.2. Derişim Birimleri
11.3.2.1. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.
11.3.2.2. Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar.
11.3.3. Koligatif Özellikler
11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar.
11.3.4. Çözünürlük
11.3.4.1. Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır.
11.3.4. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
11.3.5.1. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar

4. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

11.3.1. Derişim Birimleri
11.5.1. Çözücü Çözünen Etkileşimleri
11.5.1.1.Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar.
11.5.2. Oluşum Entalpisi
11.5.2.1. Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar.
11.5.3. Bağ Enerjileri
11.5.3.1. Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
11.5.4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
11.5.4.1. Hess yasasını açıklar.

5. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
11.6.1. Çarpışma Teorisi
11.6.1.1.Kimyasal tepkimeler ile molekül çarpışmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
11.6.2. Tepkime Hızları
11.6.2.1. Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar.
11.6.3. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
11.6.3.1.Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar.

6. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
11.7.1. Kimyasal Denge
11.7.1.1.Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar.
11.7.2. Dengeyi Ekileyen Faktörler
11.7.2.1.Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.
11.7.3. Sulu Çözelti Dengeleri
11.7.3.1. pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar.
11.7.3.2. Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır.
11.7.3.3.Katyonların asitliğini ve anyonların bazlığınısu ile etkileşimleri temelinde açıklar.
11.7.3.4. Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar.
11.7.3.5. Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar.
11.7.3.6.Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanlarını ilişkilendirir.
11.7.3.7. Tuz çözeltilerinin asitlik/bazlık özelliklerini açıklar.
11.7.3.8. Kuvvetli asit/bazderişimlerinititrasyon yöntemiyle belirler.
11.7.3.9. Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar.