9. Sınıf Kimya Ders Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB

9. Sınıf Kimya Konu Müfredatı

1. Ünite KİMYA BİLİMİ
9.1.1. Simyadan Kimyaya
9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.
9.1.2. Kimyanın Uğraş Alanları
9.1.2.1. Kimyanınve kimyacıların başlıca uğraş alanlarını açıklar.
9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili
9.1.3.1. Element tanımını yaparak günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin sembollerini adlarıyla eşleştirir.
Periyodik cetveldeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Br, Ag, Sn, I, Ba, Au, Hg, Pb elementlerinin sembolleri tanıtılır.
9.1.3.2. Bileşik tanımını yaparak bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.
9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
9.1.4.1. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerini tanır.
9.1.4.2. Doğal kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.

2. Ünite ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
9.2.1. Atom Modelleri
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.
9.2.2. Atomun Yapısı
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.
9.2.3. Periyodik Sistem
9.2.3.1.Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır.
Elementlerin sınıflandırılması metal, ametal, yarı metal ve asal (soy) gazlar olarak yapılır.
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.

3. Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
9.3.1. Kimyasal Tür
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar.
9.3.2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
9.3.2.1. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
9.3.3. Güçlü Etkileşimler
9.3.3.1. İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir.
9.3.3.2.İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.
9.3.3.4. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
9.3.3.5. Metalik bağın oluşumunuaçıklar.
9.3.4. Zayıf Etkileşimler
9.3.4.1. Zayıf ve güçlü etkileşimleri mol başına bağ enerjisi esasına göre ayırt eder.
9.3.4.2. Van der Waals kuvvetlerinin oluşumunu açıklar.
9.3.4.3. Hidrojen bağının oluşumunu açıklar.
9.3.4.4. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.
9.3.5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
9.3.5.1.Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.

4. Ünite MADDENİN HÂLLERİ
9.4.1. Maddenin Fiziksel Hâlleri
9.4.1.1.Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemini açıklar.
9.4.2. Katılar
9.4.2.1.Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.
9.4.3. Sıvılar
9.4.3.1.Sıvılarda viskozite kavramını açıklar.
9.4.3.2.Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar.
9.4.3.3.Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar.
9.4.3.4. Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramları kullanır.
9.4.4. Gazlar
9.4.4.1. Gazların genel özelliklerini açıklar.
9.4.4.2. Gazların sıcaklık, basınç, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder.
9.4.4.3. Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.

5. Ünite DOĞA VE KİMYA
9.5.1. Su ve Hayat
9.5.1.1. Su kaynaklarının ve korunmasının önemini açıklar.
9.5.1.2. Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri geliştirir.
9.5.1.3. Suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerini açıklar.
9.5.2. Çevre Kimyası
9.5.2.1. Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar.
9.5.2.2. Çevreye zararlı maddelerin etkilerinin azaltılması konusunda çözüm önerilerinde bulunur.