5. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Birey ve Toplum
5.1.1. Birlikte yaşamanın gereği olarak oluşan grupları ve kurumları bilir.
5.1.2. Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır.
5.1.3. Çocuk haklarının kullanımına ve ihlallerine örnekler verir.

2. Kültür ve Miras
5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını tanır.
5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanıtır.
5.2.3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından
karşılaştırır.
5.2.4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü önemser.
5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihi gelişimini değerlendirir.

3. İnsanlar, Yerler ve Çevre
5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak kavrar.
5.3.2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler
vererek açıklar.
5.3.3. Bölgesindeki doğal özellikler ile beşeri özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.
5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum
5.4.1. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.
5.4.2. Sanal ortamı güvenli kullanmayı önemser.
5.4.3. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır.
5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
5.5.1. Yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini araştırır.
5.5.2. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini araştırır.
5.5.3. Kullandığı temel ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.
5.5.4. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.
5.5.5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
5.5.6. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere bağlı gelişen meslekleri araştırır.

6. Etkin Vatandaşlık
5.6.1. Çevresindeki toplumsal ihtiyaçlarla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir.
5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini kavrar.
5.6.3. Temel haklarının ne olduğunu ve temel haklarını kullanmayı bilir.
5.6.4. Millî Egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir.

7. Küresel Bağlantılar
5.7.1. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde yaşadığı ilin yeri ve önemini araştırır.
5.7.2. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır.
5.7.3. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini kavrar.
5.7.4. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras öğelerine örnekler verir.
5.7.5. Toplumun ilgi, istek ve ihtiyaçlarını araştırarak rekabetçi fikirler önerir.
sosyal-bilgiler-dersi-ogretim-programi-ogrenme-alanlari-ve-sureleri