7. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Birey ve Toplum
7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
7.1.4. İletişim araçlarının kullanımında hak ve sorumlulukları yerine getirir.

2. Kültür ve Miras
7.2.1. Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasî güç olarak ortaya çıkışını ve bunu etkileyen faktörleri açıklar.
7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
7.2.4. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.
7.2.5. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
7.2.6. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

3. İnsanlar, Yerler ve Çevre
7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışının nedenleri̇nden hareketle Türkiye’nin nüfus özelliklerini yorumlar.
7.3.3. Göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğü hakkı üzerinde durulur.

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum
7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliğin farkına varır.
7.4.2. Türk ve İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
7.4.3. 15-20.yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına
etkisini yorumlar.
7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını tartışır.

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten günümüze örneklerle açıklar.
7.5.2. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik
hayata etkilerini değerlendirir.
7.5.3. Vakıfların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve
günümüzden örnekler verir.
7.5.4. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.
7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

6. Etkin Vatandaşlık
7.6.1. Demokrasiyi ve gelişim evrelerini açıklar.
7.6.2. Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.
7.6.3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir.
7.6.4. Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları tartışır.
7.6.5. Bir yaşam biçimi olarak demokratik tutumu benimser.

7. Küresel Bağlantılar
7.7.1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.
7.7.2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.
7.7.3. Çeşitli kültürlere yönelik sahip olduğu kalıp yargıları irdeler.
7.7.4. Küresel sorunların çözümüne yönelik işbirliğiyle çözüm önerileri sunar.
sosyal-bilgiler-dersi-ogretim-programi-ogrenme-alanlari-ve-sureleri