6. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Konuları 2024-2025

1. Birey ve Toplum
6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
6.1.2. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal, kültürel ve tarihî bağların etkisini önemser.
6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklı cinsiyet, sosyo-ekonomik ve kültürel gruplara karşı önyargıları sorgular.
6.1.4. Toplumsal birlik ve bütünlüğün sürekliliğinin sağlanmasında sorumluluk alır.

2. Kültür ve Miras
6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafî, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin
çıkarımlarda bulunur.
6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri bilir.
6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini analiz eder.
6.2.5. Türkiye Selçukluları döneminde kültürel faaliyetlerin Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecine katkılarına kanıtlar gösterir.
6.2.6. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü kavrar.

3. İnsanlar, Yerler ve Çevre
6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
6.3.2. Türkiye’nin temel fizikî coğrafya özelliklerini harita üzerinde gösterir.
6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini harita üzerinde gösterir.
6.3.4. Türkiye’de görülen iklim özelliklerini harita üzerinde gösterir.
6.3.5. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum
6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine
örnekler verir.
6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin özgün fikirler ileri sürer.
6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini tartışır.
6.5.3. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri sunar.
6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini
savunur.
6.5.5. Türkiye ekonomisinin gelişmesi ile nitelik dokusu gelişmiş insan gücü arasında ilişki kurar.
6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, beceri ve eğitim sürecini araştırır.

6. Etkin Vatandaşlık
6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.
6.6.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi kavrar.
6.6.3. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları değerlendirir.
6.6.4. Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini örnek olaylardan yola çıkarak tartışır.
6.6.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu kavrar.
6.6.6. Türk tarihinden güncel örneklerden yola çıkarak kadının toplumsal hayattaki değerini savunur.

7. Küresel Bağlantılar
6.7.1. Türkiye’nin konumuna dayalı olarak üstlendiği çeşitli uluslararası rolleri analiz eder.
6.7.2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini araştırır.
6.7.3. Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ten itibaren millî dış politika anlayışı ele alınacaktır.
6.7.4. Uluslararası popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkisini sorgular.
sosyal-bilgiler-dersi-ogretim-programi-ogrenme-alanlari-ve-sureleri