6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 6. sınıf ingilizce saving the planet ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# Warm up (Isınma).
Have a look at the pictures and match the expressions with the pictures. Resimlere bakın ve resimleri aşağıdaki ifadelerle karşılaştırın.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Cevapları-1

# 1. Look at the given part of the picture. Try to guess the answers of the questions. (Resimde verilen bölümlere bakın. Soruların cevaplarını tahmin etmeye çalışın.) 

1) What are they?
2) What are they doing?

Öğrencinin kendi cevabı.

# 2. Look at the picture below. Then ask : “What are they doing?” and answer. (Aşağıdaki resme bakın. Sonra sorun: “Onlar ne yapıyorlar?” ve cevaplayın.)

Beklenen soru ve cevaplar

1) Is the park clean?
# No, it isn’t. It’s dirty.
2) Is there rubbish on the ground?
# Yes, there is.
3) Where are the students?
# They are in the school garden.
4) Is there a recycle box?
# Yes, there is
5) Are they happy?
# Yes, they are.

# 3. Read the sentences below. And put a tick (✔) if they’re true. (Aşağıdaki cümleleri okuyun. Eğer doğru iseler tik (✔) koyun.

1) It’s Earth Day at their school today.(✔)
2) They aren’t happy.(X)
3) They’re picking up rubbish and putting it into the waste bin.(X)
4) They’re at the city park.(X)
5) They don’t want to take care of our planet.(X)
6) They don’t use recycle box.(X)

# 4. Work in pairs. Ask and answer questions as in the example. (Çift olarak çalışın. Örnekteki gibi soru sorun ve soruları cevaplayın.)

Beklenen soru ve cevaplar

1) What is he doing?
# He’s riding a bicycle.
2) What are they doing?
# They’re playing basketball
3) What is he doing?
# He’s watching TV.
4) What is he doing?
# He’s picking up the rubbish.
5) What is she doing?
# She’s turning off the lights.
6) What is he doing?
# He’s taking photos.

# 5. “What should we do to save our world?”. Look at the sentences and complete them with the verbs. Use “should” or “shouldn’t. ” (“Ülkemizi kurtarmak için ne yapmalıyız?”. Cümleleri inceleyin ve fiillerle tamamlayın. “Should” ya da “shouldn’t kullanın.)

shouldn’t drop litter.
I should recycle paper, glass, plastic and cans
shouldn’t waste the water.
shouldn’t buy plastic bags.
should turn off the electricity.
should save animal in danger.
should turn off the lights when I leave the room.
I shouldn’t leave the water running when I brush my teeth.
I should walk or ride my bike to school.
I should stop the pollution.

# 6. Work in groups. Think about a problem in your area. And make suggestions as in the example. (Grup olarak çalışın. Çevrenizdeki bir problem hakkında düşünün. Ve örnekteki gibi önerilerde bulunun.)

Öğrencinin kendi cevabı.

# 7. Look at the phrases. Put a (✔) or a ( X ). Then tell what to do or what not to do to protect the environment. (İfadeleri inceleyin. 

Beklenen soru ve cevaplar

# Don’t waste water!
# Plant trees!
# Don’t waste electricity!
# Use public transport!
# Use bicycle for transportation!
Don’t put the rubbish out!
Use recycle bins!
Use eco-friendly bulbs!
Don’t use more chemicals!
Save the animals in danger!

# 8. Think about an environmental problem and make a presentation on the situations. (Çevresel bir problem hakkında düşünün ve durumla ilgili bir sunum yapın.)

Öğrencinin kendi cevabı.

# 9. Answer the questions. (Sorulara cevap verin.)

1) Do you watch documentary programs about preserving our earth?
2) Are you an environmentalist?
3) What are you doing to save our earth?

# 10. Listen to the CD. What is it about? Choose the correct item. (CD’yi dinleyin. Ne hakkında? Doğru seçeneği seçin.)

a) Protect environment

# 11. Linda is planning an environmental campaign against the pollution in her school. She wants to inform her friends. Listen to the CD again. Then find the slogan of her campaign. (Linda okulundaki kirliliğe karşı çevresel bir kampanya planlıyor. Arkadaşlarını bilgilendirmek istiyor. CD’yi tekrar dinleyin. Sonra kampanyası için slogan hazırlayın.)

Listen to the screams of our earth.

# 12. Listen to the CD again. Put True (T) or False (F). (CD’yi tekrar dinleyin. Doğru (T) ya da Yanlış (Y) işaretleyin.)

1) Linda is an environmentlist. True
2) She wants to protect the earth. True
3) She doesn’t want to use electricity or water carefully. False
4) She wants to waste water and electricity. False
5) She doesn’t like recycling. False
6) She doesn’t believe in public transportation. False
7) She thinks we should use less chemicals. True

# 13. What should we do to save our world? Make some suggestions as in the example. (Dünyamızı kurtarmak için ne yapmalıyız? Örnekteki gibi bazı önerilerde bulunun.)

Öğrencinin kendi cevabı.

# 14. Read the dialogue and answer the questions. (Diyaloğu okuyun ve soruları cevaplayın.)

Beklenen cevaplar

1) They are at the park.
2) He’s throwing the rubbish on the ground.
3) He wants “put your rubbish in a bin”
4) Yes, he is.

# 15. Look at the picture and complete the dialogue. Then act it out. Use these words. (Resme bakın ve diyaloğu tamamlayın. Sonra canlandırın. Buradaki kelimeleri kullanın.)

Mother: Hey! Jason!
Jason: Yes, mum.
Mother: Where are you going?
Jason: To my room.
Mother: But TV is still on.
Jason: Oh, yes. I’m sorry. I forgot it.
Mother: You shouldn’t waste electricitiy. You should turn off all electrical devices when you’re leaving the room. Don’t do that again.
Jason: No, I won’t. Sorry.

# 16. Work in pairs. Choose one of the role cards and make a dialogue. (Çift olarak çalışın. Rol kartlardan birini seçin ve diyalog oluşturun.)

Öğrencinin kendi cevabı.