7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Cevapları

Bu bölümde öğrenciler anlayamadıkları bölümleri daha iyi kavrayabilmek için kılavuz niteliğinde hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için buradan öğrendiklerinizle kendinizde çözmeye farklı örnekler yapmaya çalışınız. Öğrenci cevaplarını birebir kopyalamayınız. Buradaki 7. sınıf ingilizce parties ders kitabı cevapları ve çözümleri sizin için derslerinize büyük katkı sağlayacak eksiklerinizi giderebileceksiniz.

# 1. Listen to the party music and match them with the pictures. (Parti müziğini dinleyin ve onları resimlerle karşılaştırın.)

a) birthday party: 6
b) wedding party: 1
c) graduation party: 5
d) pyjamas party: 2
e) halloween party: 3
f) fancy dress party: 4

# 2. Do you enjoy parties? What is your favourite party type? What do you do at your favourite party? (Partilerden hoşlanırmısın? Favori parti türü nedir? Favori partinde neler yaparsın?)

# Öğrencinin Kendi Cevabı – I enjoy parties. My favourite party type is fancy dress party. Because it’s very enjoyable. My favourite costume is Batman because nobody can recognize me.

# 3. Look at the picture. What has Daren got for his party? Tick (√) them. (Resme bak. Daren’in parti için neyi var? Onları işaretle.)

# Cevap : birthday cake / candles / balloons / party hats / confetti / birthday presents

# 4. Alex and Brenda are planning a surprise birthday party for Jenny. They are checking the ‘To Do List’. Listen and tick (√) the words you hear (Alex ve Brenda Jenny için sürpriz parti planı yapıyorlar. “Yapılacaklar Listesi”ni kontrol ediyorlar. Dinleyin ve duyduğunuz kelimeleri işaretleyin.)

# Cevap : much time / a lot of balloons and confetti / a lot of lemonade and fruit juice / some food

# 5. Listen again and write what they need for the party. (Tekrar dinleyin ve parti için neye ihtiyacı olduklarını yazın.)

# Cevap : a lot of balloons and confetti / some food (sandwiches and cookies) / a birthday cake / a birthday present

# 6. Listen again. Who says the suggestions below? Match with the pictures. (Tekrar dinleyin. Aşağıdaki önerileri kim söylüyor? Resimleri karşılaştırın.)

# Brenda : a, c, e

# Alex : b, d

# 7. Work in pairs. You are arranging a surprise party for your friend. Make a ‘To Do List’ and write your needs for the party. Mention about the quantity of your needs and tell about it to your classmates. (Çift olarak çalışın. Arkadaşın için sürpriz parti ayarlıyorsun. “Yapılacaklar Listesi” yapın ve parti için ihtiyaçlarınızı yazın. İhtiyaçlarınızın miktarından bahsedin ve sınıf arkadaşlarınıza anlatın.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı – We need to some sugar and flour for making cake. Let’s go to the shopping center to buy them. Why don’t we order them from internet. It’s faster and we can make some preparation for birthday party.

# 8. Work in pairs. You are organizing a surprise party for one of your classmates. Student A makes suggestions for the party and student B accepts or refuses. Use the ‘To Do List’ in exercise 7 and act it out (Çift olarak çalışın. Sınıf arkadaşlarınızdan birine sürpriz parti organize ediyorsunuz. A öğrencisi parti için önerilerde bulunuyor ve B öğrencisi kabul ediyor ya da reddediyor. Egzersiz 7’deki “Yapılacaklar Listesi”ni kullanın ve canlandırın.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı – 

  • Let’s prepare guest list 
  • Sure
  • Why don’t we decorate party place
  • All right
  • We should buy some drinks
  • Sorry, but it is not a good idea. We should prepare birthday cake.

# 9. Read the text about the steps of a great party organization. Complete the text with one of the choices below. (Büyük bir parti organizasyonunun adımları hakkındaki yazıyı okuyun. Aşağıdaki seçeneklerden bir tanesiyle yazıyı doldurun.)

# Cevap : 1.b 2.c 3.a

If you want to organize a great birthday party, you should follow some steps.

First, prepare a guest list. If you are the host at your party, (b) you need the exact number of the guests. Be sure; how many guests do you invite? How many guests can attend?

Then, decorate your place. If you decide your party place, (c) you need a lot of decorations. Buy balloons, bows and confetti for the place.

Finally, prepare lots of food and drinks. If you want to offer food and drinks to your guests, (a) you need some beverages and snacks. Buy some drinks, popcorns and chips for them.

# 10. Read the text again and match the pictures below with the correct paragraphs. (Yazıyı tekrar okuyun ve aşağıdaki resimleri doğru paragraflarla karşılaştırın.)

If you want to organize a great birthday party, you should follow some steps.

a) Finally, prepare lots of food and drinks. If you want to offer food and drinks to your guests, you need some beverages and snacks. Buy some drinks, popcorns and chips for them. 3
b) First, prepare a guest list. If you are the host at your party, you need the exact number of the guests. Be sure; how many guests do you invite? How many guests can attend? 1
c) Then, decorate your place. If you decide your party place, you need a lot of decorations. Buy balloons, bows and confetti for the place. 2

# 11. What do you do if you want to organize a great party? Take some notes about it. (Büyük bir parti organize etmek isteseniz, ne yaparsınız? Bunun hakkında notlar alın.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı 

# 12. Work in pairs. Look at the note card in exercise 11. Ask and learn about your partner’s organization. (Çift olarak çalışın. Egzersiz 11’deki not kartlarına bakın. Partnerinizin organizasyonunu sorun ve öğrenin.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı 

# 13. Mike and Flora are arranging a surprise party for Alice’s 13th birthday. Read the message from Flora to Mike. Complete the invitation card for the party. (Mike ve Flora Alice’nin 13. doğumgünü için sürpriz parti ayarlıyorlar. Flora ve Mike’dan mesajı okuyun. Parti için davetiye kartını tamamlayın.)

Alice is turning 13
Date: 26th April
Place: Rainbow Café
Time: 14. 30

# 14. Read the text again and answer the questions. (Yazıyı tekrar okuyun ve sorulara cevap verin.)

a) Whose party is it? – It is Alice’s party. 
b) Where is the party? – It is at the Rainbow Café.
c) What time does the party start? – It starts at half past two
d) Do they need any cold drinks? – Yes, they do

# 15. Today is your mother’s birthday. Write a message to your father as in the exercise 13. Ask for some help for the party organization. Write about your needs. (Bugün annenin doğum günü. Egzersiz 13’deki gibi babana bir mesaj yaz. Parti organizasyonu için biraz yardım al. İhtiyaçlarını yaz.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı – Hi, father. I’m going out to buy a present for my mother. Please help me with the arrangements. First, prepare some snacks. We need some beverages. Buy some cold drinks from the market. “diyerekten cümleleri babanıza yazıyor gibi tamamlayabilirsiniz.”

# 16. Read the phone call between Fred and Daren. Which is the invitation card for Fred’s birthday party? (Fred ve Daren arasındaki telefon konuşmasını oku. Hangisi Fred’in doğum günü partisi için doğum günü kartı.)

# Cevap : a

# 17. Listen and fill in the blanks with the words below. (Dinleyin ve aşağıdaki kelimelerle boşlukları doldurun.)

1) one 
2) some
3) a little 
4) any 
5) a few

# 18. Work in pairs. You are at a party. One of you is the host and one of you is the guest. The host offers some food and drinks from the list and the guest accepts or refuses. Act it out. (Çift olarak çalışın. Partidesiniz. Biriniz evsahibisiniz ve biriniz misafir. Ev sahibi listeden içecek ve yiyecek teklif ediyor ve misafir kabul ediyor veya reddediyor. Canlandırın.)

# Öğrencinin Kendi Cevabı