Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Konuları 2023-2024 MEB **Yeni**

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredat ve Konular
1. Birey ve Toplum
4.1.1. Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
4.1.2. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
4.1.3. Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
4.1.5. Diğer bireylerin farklılıklarını saygı ile karşılar.

2. Kültür ve Miras
4.2.1. Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihini oluşturur.
4.2.2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan öğeleri araştırarak örnekler verir.
4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
4.2.4. Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Milli Mücadelenin önemini kavrar.

3. İnsanlar, Yerler ve Çevre
4.3.1. Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
4.3.2. Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
4.3.4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
4.3.5. Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum
4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
4.4.2. Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.
4.4.3. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırır.
4.4.4. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçim yapar.
4.5.2. Temel ekonomik kavramları kullanarak ailesi ve yakın çevresinin ekonomik faaliyetlerini tanır.
4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
4.5.4. Kendi bütçesini oluşturur.
4.5.5. Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.

6. Etkin Vatandaşlık
4.6.1. Çocuk olarak haklarının farkına varır.
4.6.2. Aile ve okul yaşamındaki kendi söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır.
4.6.3. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir.
4.6.4. İlgi ve istekleri doğrultusunda okulunda veya yakın çevresindeki eğitsel sosyal etkinliklere katılır.
4.6.5. Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğünün ilişkisini ve kendisinin bu konudaki rolünü tanımlar.

7. Küresel Bağlantılar
4.7.1. Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanır ve tanıtır.
4.7.2. Yaşadığı yerleşim biriminin başka yerleşim yerleri ile olan ilişkilerini araştırır.
4.7.3. Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredat ve Konular
1. Birey ve Toplum
5.1.1. Birlikte yaşamanın gereği olarak oluşan grupları ve kurumları bilir.
5.1.2. Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır.
5.1.3. Çocuk haklarının kullanımına ve ihlallerine örnekler verir.

2. Kültür ve Miras
5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını tanır.
5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanıtır.
5.2.3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından
karşılaştırır.
5.2.4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü önemser.
5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihi gelişimini değerlendirir.

3. İnsanlar, Yerler ve Çevre
5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak kavrar.
5.3.2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler
vererek açıklar.
5.3.3. Bölgesindeki doğal özellikler ile beşeri özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.
5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum
5.4.1. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.
5.4.2. Sanal ortamı güvenli kullanmayı önemser.
5.4.3. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır.
5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
5.5.1. Yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini araştırır.
5.5.2. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini araştırır.
5.5.3. Kullandığı temel ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.
5.5.4. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.
5.5.5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
5.5.6. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere bağlı gelişen meslekleri araştırır.

6. Etkin Vatandaşlık
5.6.1. Çevresindeki toplumsal ihtiyaçlarla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir.
5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini kavrar.
5.6.3. Temel haklarının ne olduğunu ve temel haklarını kullanmayı bilir.
5.6.4. Millî Egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir.

7. Küresel Bağlantılar
5.7.1. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde yaşadığı ilin yeri ve önemini araştırır.
5.7.2. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır.
5.7.3. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini kavrar.
5.7.4. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras öğelerine örnekler verir.
5.7.5. Toplumun ilgi, istek ve ihtiyaçlarını araştırarak rekabetçi fikirler önerir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredat ve Konular
1. Birey ve Toplum
6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
6.1.2. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal, kültürel ve tarihî bağların etkisini önemser.
6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklı cinsiyet, sosyo-ekonomik ve kültürel gruplara karşı önyargıları sorgular.
6.1.4. Toplumsal birlik ve bütünlüğün sürekliliğinin sağlanmasında sorumluluk alır.

2. Kültür ve Miras
6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafî, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin
çıkarımlarda bulunur.
6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.
6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri bilir.
6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini analiz eder.
6.2.5. Türkiye Selçukluları döneminde kültürel faaliyetlerin Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecine katkılarına kanıtlar gösterir.
6.2.6. Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü kavrar.

3. İnsanlar, Yerler ve Çevre
6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
6.3.2. Türkiye’nin temel fizikî coğrafya özelliklerini harita üzerinde gösterir.
6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini harita üzerinde gösterir.
6.3.4. Türkiye’de görülen iklim özelliklerini harita üzerinde gösterir.
6.3.5. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum
6.4.1. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine
örnekler verir.
6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin özgün fikirler ileri sürer.
6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
6.4.4. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini tartışır.
6.5.3. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri sunar.
6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini
savunur.
6.5.5. Türkiye ekonomisinin gelişmesi ile nitelik dokusu gelişmiş insan gücü arasında ilişki kurar.
6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, beceri ve eğitim sürecini araştırır.

6. Etkin Vatandaşlık
6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.
6.6.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi kavrar.
6.6.3. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları değerlendirir.
6.6.4. Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini örnek olaylardan yola çıkarak tartışır.
6.6.5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu kavrar.
6.6.6. Türk tarihinden güncel örneklerden yola çıkarak kadının toplumsal hayattaki değerini savunur.

7. Küresel Bağlantılar
6.7.1. Türkiye’nin konumuna dayalı olarak üstlendiği çeşitli uluslararası rolleri analiz eder.
6.7.2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini araştırır.
6.7.3. Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ten itibaren millî dış politika anlayışı ele alınacaktır.
6.7.4. Uluslararası popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkisini sorgular.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredat ve Konular
1. Birey ve Toplum
7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.
7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
7.1.4. İletişim araçlarının kullanımında hak ve sorumlulukları yerine getirir.

2. Kültür ve Miras
7.2.1. Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasî güç olarak ortaya çıkışını ve bunu etkileyen faktörleri açıklar.
7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.
7.2.4. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir.
7.2.5. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
7.2.6. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.

3. İnsanlar, Yerler ve Çevre
7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.
7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışının nedenleri̇nden hareketle Türkiye’nin nüfus özelliklerini yorumlar.
7.3.3. Göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğü hakkı üzerinde durulur.

4. Bilim, Teknoloji ve Toplum
7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliğin farkına varır.
7.4.2. Türk ve İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.
7.4.3. 15-20.yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına
etkisini yorumlar.
7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını tartışır.

5. Üretim, Dağıtım ve Tüketim
7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten günümüze örneklerle açıklar.
7.5.2. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik
hayata etkilerini değerlendirir.
7.5.3. Vakıfların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve
günümüzden örnekler verir.
7.5.4. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.
7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

6. Etkin Vatandaşlık
7.6.1. Demokrasiyi ve gelişim evrelerini açıklar.
7.6.2. Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.
7.6.3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir.
7.6.4. Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları tartışır.
7.6.5. Bir yaşam biçimi olarak demokratik tutumu benimser.

7. Küresel Bağlantılar
7.7.1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.
7.7.2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.
7.7.3. Çeşitli kültürlere yönelik sahip olduğu kalıp yargıları irdeler.
7.7.4. Küresel sorunların çözümüne yönelik işbirliğiyle çözüm önerileri sunar.