Müfredat

Lise Kimya Konular ve Müfredat (Yeni)

9. Sınıf Kimya Konuları
1. Ünite KİMYA BİLİMİ
9.1.1. Simyadan Kimyaya
9.1.2. Kimyanın Uğraş Alanları
9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili
9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2. Ünite ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
9.2.1. Atom Modelleri
9.2.2. Atomun Yapısı
9.2.3. Periyodik Sistem

3. Ünite KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
9.3.1. Kimyasal Tür
9.3.2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
9.3.3. Güçlü Etkileşimler
9.3.4. Zayıf Etkileşimler
9.3.5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4. Ünite MADDENİN HÂLLERİ
9.4.1. Maddenin Fiziksel Hâlleri
9.4.2. Katılar
9.4.3. Sıvılar
9.4.4. Gazlar

5. Ünite DOĞA VE KİMYA
9.5.1. Su ve Hayat
9.5.2. Çevre Kimyası

10. Sınıf Kimya Konuları
1. Ünite KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ
10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları
10.1.2.Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

2. Ünite KARIŞIMLAR
10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar
10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

3. Ünite ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
10.3.1. Asitler ve Bazlar
10.3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
10.3.3.Hayatımızda Asitler ve Bazlar
10.3.4.Tuzlar
4. Ünite KİMYA HER YERDE
10.4.1. Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
10.4.2. Gıdalar

11. Sınıf Kimya Konuları
1. Ünite MODERN ATOM TEORİSİ
11.1.1. Atomun Kuantum Modeli
11.1.2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
11.1.3. Periyodik Özellikler
11.1.4. Elementleri Tanıyalım
11.1.5. Yükseltgenme Basamakları

2. Ünite MOL KAVRAMI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
11.2.1. Mol Kavramı
11.2.2. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

3. Ünite GAZLAR
11.3.1.Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
11.3.2. İdeal Gaz Yasası
11.3.3. Gazlarda Kinetik Teori
11.3.4. Gerçek Gazlar
11.3.5. Gaz Karışımları
11.4.1. Çözücü çözünen etkileşimleri
11.4.2. Derişim Birimleri
11.4.3. Koligatif Özellikler
11.4.4. Çözünürlük
11.4.5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

5. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
11.5.1. Tepkimelerde Isı Değişimi
11.5.2. Oluşum Entalpisi
11.5.3. Bağ Enerjileri
11.5.4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

6. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
11.6.1. Çarpışma Teorisi
11.6.2. Tepkime Hızları
11.6.3. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

7. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
11.7.1. Kimyasal Denge
11.7.2. Dengeyi Etkileyen Faktörler
11.7.3. Sulu Çözelti Dengeleri

12. Sınıf Kimya Konuları
1. Ünite KİMYA VE ELEKTRİK
12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
12.1.3. Elektrot Potansiyelleri
12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
12.1.5. Elektroliz
12.1.6. Korozyon

2. Ünite KARBON KİMYASINA GİRİŞ
12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler
12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü
12.2.3. Doğada Karbon
12.2.4. Lewis Formülleri
12.2.5. Hibritleşme Molekül Geometrileri

3. Ünite ORGANİK BİLEŞİKLER
12.3.1. Hidrokarbonlar
12.3.2. Fonksiyonel Gruplar
12.3.3. Alkoller
12.3.4. Eterler
12.3.5. Karbonil bileşikleri
12.3.6. Karboksilik Asitler
12.3.7. Esterler

4. Ünite ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER
12.4.1. Fosil Yakıtlar
12.4.2. Alternatif Enerji Kaynakları
12.4.3.Sürdürülebilirlik
12.4.4. Nanoteknoloji

Bu teste ilk yorum yazan olmak istermisin? - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 19 Ocak 2017 at 23:31

Kategoriler: Müfredat   Etiketler:

12. Sınıf Kimya Müfredatı ve Konular 2017-2018

1. Ünite KİMYA VE ELEKTRİK
12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
12.1.1.1.Redoks tepkimelerini tanır.
12.1.1.2.Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
12.1.2.1. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.
12.1.3. Elektrot Potansiyelleri
12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.
12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
12.1.4.1. Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.
12.1.4.2. Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
12.1.5. Elektroliz
12.1.5.1. Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.
12.1.5.2. Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar.
12.1.6. Korozyon
12.1.6.1.Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.

2. Ünite KARBON KİMYASINA GİRİŞ
12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler
12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.
12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü
12.2.2.1.Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar.
12.2.3. Doğada Karbon
12.2.3.1.Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.
12.2.4. Lewis Formülleri
12.2.4.1. Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar.
12.2.5. Hibritleşme Molekül Geometrileri
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.
12.2.5.2.Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerininhibritleşmesi esasına göre tahmin eder.

3. Ünite ORGANİK BİLEŞİKLER
12.3.1. Hidrokarbonlar
12.3.1.1. Hidrokarbon türlerini ayırt eder.
12.3.1.2. Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.1.3. Basitalkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.1.4. Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.1.5. Basitaromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını tanır.
12.3.2. Fonksiyonel Gruplar
12.3.2.1.Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır.
12.3.3. Alkoller
12.3.3.1. Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.4. Eterler
12.3.4.1. Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.5. Karbonil bileşikleri
12.3.5.1. Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.6. Karboksilik Asitler
12.3.6.1.Karboksilik asitleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.7. Esterler
12.3.7.1.Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.

4. Ünite ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER
12.4.1. Fosil Yakıtlar
12.4.1.1. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde bulunur.
12.4.2. Alternatif Enerji Kaynakları
12.4.2.1.Alternatif enerji kaynaklarını tanır.
12.4.2.2. Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye katkıları açısından değerlendirir.
12.4.3.Sürdürülebilirlik
12.4.3.1.Sürdürülebilir yaşam ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ileilişkilendirerek açıklar.
12.4.4. Nanoteknoloji
12.4.4.1.Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye katkılarıaçısından değerlendirir.

1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 19 Ocak 2017 at 23:06

Kategoriler: Müfredat   Etiketler:

11. Sınıf Kimya Müfredatı ve Konular 2017-2018

1. Ünite MODERN ATOM TEORİSİ
11.1.1. Atomun Kuantum Modeli
11.1.1.1.Atomu kuantum modeliyle açıklar.
11.1.2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
11.1.2.1.Nötral atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.
11.1.3. Periyodik Özellikler
11.1.3.1. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar.
11.1.4. Elementleri Tanıyalım
11.1.4.1. Elementlerinperiyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.
11.1.5. Yükseltgenme Basamakları
11.1.5.1. Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

2. Ünite MOL KAVRAMI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
11.2.1. Mol Kavramı
11.2.1.1.Mol kavramını açıklar.
11.2.2. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
11.2.2.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.

3. Ünite GAZLAR
11.3.1.Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
11.3.1.1. Gazların betimlenmesindekullanılan özelliklerin ölçülme yöntemlerini açıklar.
11.3.1.2. Gaz yasalarını açıklar.
11.3.2. İdeal Gaz Yasası
11.3.2.1. Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
11.3.3. Gazlarda Kinetik Teori
11.3.3.1.Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.
11.3.4. Gerçek Gazlar
11.3.4.1.Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.
11.3.5. Gaz Karışımları
11.3.5.1.Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar.
11.4.1. Çözücü çözünen etkileşimleri
11.4.1.1.Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar.
11.4.2. Derişim Birimleri
11.4.2.1. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.
11.4.2.2. Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar.
11.4.3. Koligatif Özellikler
11.4.3.1.Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasındailişki kurar.Tim
11.4.4. Çözünürlük
11.4.4.1. Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır.
11.4.5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
11.4.5.1. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.

5. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
11.5.1. Tepkimelerde Isı Değişimi
11.5.1.1.Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar.
11.5.2. Oluşum Entalpisi
11.5.2.1. Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar.
11.5.3. Bağ Enerjileri
11.5.3.1. Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar.
11.5.4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
11.5.4.1. Hess yasasını açıklar.

6. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
11.6.1. Çarpışma Teorisi
11.6.1.1.Kimyasal tepkimeler ile molekül çarpışmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
11.6.2. Tepkime Hızları
11.6.2.1. Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar.
11.6.3. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
11.6.3.1.Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar.

7. Ünite KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
11.7.1. Kimyasal Denge
11.7.1.1.Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar.
11.7.2. Dengeyi Ekileyen Faktörler
11.7.2.1.Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.
11.7.3. Sulu Çözelti Dengeleri
11.7.3.1. pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar.
11.7.3.2. Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır.
11.7.3.3.Katyonların asitliğini ve anyonların bazlığınısu ile etkileşimleri temelinde açıklar.
11.7.3.4. Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar.
11.7.3.5. Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar.
11.7.3.6.Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanlarını ilişkilendirir.
11.7.3.7. Tuz çözeltilerinin asitlik/bazlık özelliklerini açıklar.
11.7.3.8. Kuvvetli asit/bazderişimlerinititrasyon yöntemiyle belirler.
11.7.3.9. Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar.

1 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz?
Kim yayınladı : Cem Özkan - 19 Ocak 2017 at 22:43

Kategoriler: Müfredat   Etiketler:

Sonraki sayfa »